Konkurs- Regulamin

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „ZAKRĘCONY KONKURS Wkręcamy się w pomaganie” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Pomorze Dzieciom Al. J.Hallera 140 80-416 Gdańsk.
 3. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych ani też nie jest realizowany w ramach działalności gospodarczej, zaś uczestnicy nie są konsumentami w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie bąbel.pomorzedzieciom.pl oraz na profilu Facebook-owym Fundacji Pomorze Dzieciom w dniach 10.08.2016-12.08.2016 r. (do godziny 23:59:59).
 • 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. posiada internetowe konto bankowe,
 4. nie jest pracownikiem Fundacji Pomorze Dzieciom,
 5. nie jest członkiem rodziny pracownika Fundacji Pomorze Dzieciom.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podarowanie podopiecznym Hospicjum Pomorze Dzieciom za pomocą przelewów internetowych minimum 1 godziny opieki medycznej, czyli 8 zł w ramach internetowej akcji charytatywnej: Podaruj Bąbla Bąblowi- 1 Bąbel=8 zł= 1 godzina opieki medycznej i napisanie w komentarzu dlaczego warto pomagać hospicjum. Polubienie i udostępnienie postu mile widziane.
 7. Zasady korzystania z internetowych przelewów na stronie bąbel.pomorzedzieciom.pl, a tym samym udziału w internetowej akcji charytatywnej określone są szczegółowo w regulaminie akcji dostępnym na ww. stronie.
 • 3

NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są: dwa podwójne bilety na AmberSky Gdańsk – Koło Widokowe.
 2. Zdobywcami nagród w Konkursie jest 2 Uczestników, którzy otrzymają pod swoim komentarzem największą liczbę polubień, za podanie argumentu- dlaczego warto pomagać hospicjum. W przypadku równej liczby polubień odbędzie się losowanie w obecności komisji konkursowej.
 3. W przypadku niezgłoszenia się zwycięzcy zgodnie z pkt.5. otrzyma nagrodę kolejny zwycięski komentarz pod względem liczby polubień.
 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 5. Imię i nazwisko zwycięzcy zostanie udostępnione na Facebooku Fundacji najpóźniej do dnia 16.08.2016 r.
 6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres fundacja@pomorzedzieciom.pl , skontaktować się telefonicznie z siedzibą Fundacji lub za pośrednictwem facebook’a w terminie 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 7. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik Fundacji Pomorze Dzieciom.
 • 4

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji Państwa darowizn za pośrednictwem portalu bąbel.pomorzedzieciom.pl.
 2. Fundacja zapewnia, iż dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny oraz (w przypadku akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności statutowej Fundacji
 1. W przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002, Nr 101, poz. 926 z późń. zmianami), Darczyńca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 2. Fundacja nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go
na stronie www.bąbel.pomorzedzieciom.pl.